שמות המלאכים

המלאך

יעקב נאבק עם המלאך .מלאך הוא ישות על-טבעית הקיימת לפי האמונה בדתות השונות, ביניהן ביהדות, בנצרות ובאסלאם. בדרך כלל מתואר המלאך
כיצור שמיימי רוחני הנשלח לבצע משימה אלוהית או כמעביר את דבר האל לבני האדם (בדומה לנביא האנושי).

מושג המלאך ביהדות

ביהדות, משמעותה הראשונית של המילה "מלאך" הינה "שליח"; אולם בשל התייחסויות חוזרות ל"מלאך יהוה" בתנ"ך נוצרה המשמעות הדתית הנוכחית.
מלאכים מופיעים גם בדמות אנשים, ויש בכוחם להיות רואים ואינם נראים. במקרא מובאים התגלויות רבות של מלאכים לבני אדם, לדוגמה: שלושת
המלאכים ששולח אלוהים אל אברהם אבינו, המלאך שבא לבשר למנוח על הולדת בנו שמשון. על פי חז"ל כשחיפש יוסף את אחיו, פגש באיש שהיה
למעשה המלאך גבריאל בדמות אדם.

אזהרה
על פי אחת האמונות ביהדות: אין להגות את שמות המלאכים, מחשש שאם יקראו בשמם עלולים הם להתייצב וכשייראו שנקראו לחינם הם יפגעו באדם הקורא להם.

על פי המסורת, המלאכים נבראו בימים שונים עפ"י סוגם- ביום הראשון לבריאת העולם נוצרו "מלאכי החסד" שנהנים מקיום נצחי כבני אלמוות בשל יום היווצרותם. ביום השני לבריאת העולם נוצרו "מלאכי הדין" ובכללם מלאך המוות. וביום החמישי לבריאת העולם נבראו יתר המלאכים בעוד שהאדם נברא רק
ביום השישי. לפי אחת הדעות, ה' בורא מלאכים לשליחות מסוימת, וכשמסיימים את שליחותם מיד בטלים. בראש פמליית מלאכי עליון עומד המלאך
מ-ט-ט-ר-ו-ן (אשר נתנו לו שבעים שמות) והוא דמות העל הקרובה ביותר לאלוהות, ע"פ ספר תיקוני הזוהר דמותו כדמות מראה האדם שראה יחזקאל בחזונו
אשר דמותו יושבת בתוך כיסא המרכבה ומכונה "אדם הקטן". עוד על פי מסורת האגדה לעתים אדם יכול להיעשות מלאך כמו במקרה של חנוך המוזכר בספר בראשית בשל התעלותו בטהרה. אך בניגוד לחנוך המלאכים "עזא" ו"עזאל" ירדו מעולם היצירה לעולם העשייה וזאת משום שהתנגדו לעלייתו של חנוך למרום, וכן לקחו להם נשים מבנות האדם כמסופר בספר בראשית (ו', ב'-ד') ונפלו בפיתויי העולם הגשמי.

על פי המדרש בבראשית רבה (י ו), אפילו לצמחים יש מלאך פרטי המופקד עליו, שומר עליו, מכוונו ומייצג את גורלו. שנאמר: "אמר רבי סימון אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל ברקיע ומכה אותו ואומר לו גדל". יש המכנים את מלאכו של האדם בשם "צלם" או "מזל".

עוד נאמר שאין מלאך עושה שני שליחויות (בראשית רבה נ). מלאכי השרת אומרים שירה פעם אחת ביום. אדם המקיים מצווה בורא בכך מלאך טוב.
ממדרש בראשית רבה נלמד שבכל יום בורא ה' כת חדשה של מלאכים. באגדה מצוי הביטוי לצבא מלאכי ה' – "פמליה של מעלה" מול "פמליה של מטה" שהם ישראל. ספר הזוהר מבחין בין מלאכי שרת למלאכי חבלה, בין מלאכי חסד למלאכי דין ובין מלאכים בעלי אופי זכרי (משפיעים ומנהיגים) למלאכים בעלי
אופי נקבי (מושפעים ומונהגים). בתלמוד ובספרות הקבלה מופיעים סוגים שונים של סוגי מלאכים, כמו שרף, כרוב, אראל ועוד.

הכרובים הינם מלאכי חבלה אימתנים, מראם מתואר בחזון המרכבה של יחזקאל הנביא, הם מתוארים כחיות בעלות ארבע כנפיים: "ודמות פניהם פני אדם, ופני אריה… ופני שור… ופני נשר…" (ספר יחזקאל י, א), תפקידם הוא לשאת את המרכבה האלוהית. כמו כן הופקדו למנוע את החזרה לגן עדן.

השרפים הם יצורי על מחומר שורף, שלכל אחד מהם שש כנפיים ואומרים על אלוהים "קדוש קדוש קדוש מלוא כל הארץ כבודו" ע"פ חזיון ישעיהו הנביא, (ו' א-יג'), "… בשתים יכסה פניו, ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף." (ו', ב'). השם העברי 'שרפים', התגלגל גם ללטינית – סרפינו.

כמו כן מופיעים מלאכים בשמותיהם הפרטיים כדוגמת: גבריאל – מלאך של גבורה ואש, שר הגבורה, שר הדין, עומד לשמאל לכיסא הכבוד ומייצג את פני האריה בחזון יחזקאל, מיכאל – מלאך של חסד ורוח, שר אומנות הזמרה והציור והבריאה, עומד מימין לכיסא הכבוד ומייצג את פני השור בחזון יחזקאל, אוריאל – מלאך של דין אור ותבונה, מופקד על צבא מלאכיו והשאול, עומד מאחורי כיסא הכבוד ומתגלם כדמות נשר בחזון יחזקאל ורפאל – מלאך חסד הטוב שבמלאכים שממונה על הרפואה, הוא ריפא את אברהם לאחר שנימול,ואת שרי לפני הריון יצחק, מקומו לפני כיסא הכבוד ומתגלם כדמות פני אדם בחזון
יחזקאל. ארבעת מלאכים אלו מסמלים את ארבע רוחות השמיים, את ארבעת הנהרות שייצאו מעדן ואת ארבעת יסודות היקום (עפ"י הקבלה- אש, מים, אוויר
ואדמה), את ארבעת אותיות שם השם י-ה-ו-ה בסיפורי התנ"ך השונים יוצאים המלאכים לשליחות על פני האדמה מטעם אלוהים, ובהתאם לשליחות הם לובשים צורה או פושטים צורה כמו שלושת
המלאכים שבאו להתארח אצל אברהם (בראשית י"ח). אפשר שיופיעו בלא דמות אלא בצורת רוח ככתוב בתהילים "עושה מלאכיו רוחות…" (קד, ד). על פי הנצרות, שני שליש מהמלאכים מרדו באלוהים בתחילת מציאותם על ידי הגאווה והקנאה וההתחרות שביניהם, ובעבור חטאם נהפכו למלאכי חבלה
(עיינו החזיון ליוחנן יב, ז-יב ראו: אבדון ), אך על פי הדת היהודית המלאכים אינם חוטאים, כי אין להם יצר הרע ואין להם בחירה חופשית, ונשלחים מאת ה'.
לפי הרמב"ם, המלאך המופיע בתנ"ך ובספרות חז"ל הוא לעתים ישות שכלית רוחנית נבדלת מחומר, הזהה לשכל נבדל במטאפיזיקה האריסטוטלית, אך לעתים הכוונה להאנשה (אנימציה), של כוח מכוחות הטבע.

שמות המלאכים א

אאור, אבבא, אביאל, אביבאל, אביהוד, אבירם, אבראסכס, אברה, אבריאל, אבריה, אבריתא, אברכיאל, אנדלן, אגלנלתק,
אנמיאל, אנרא, אנריאל, אנריתאל, אדומא, אדוניאל, אדות,
אדיר, אדליאל, אדניאל, אדעת, אדק, אדרק, אדריאל, אדרך,
אהנייה, אואל, אובר, אובשאל, אונרבבו, אודהאל, אודיאל,
אוהיאל, אומטק, אומיאל, אומינרא,
אונביב, אופרי, אור, אוריאל, אוריט, אורנה, אורניאל, אורפליאל, אורפניאל, אותות, אזותי, אזיאל, אזליבן,
אחאל, אחיאל, אחמודא, אחמריאל, אחסף, איאל, איטמיאל, איכרית, איליאל, אימיך, אימרהי, איניך, איסטורטי, אכאל,
אכזאן, אכנסף, אכסתר, אכמף, אכר, אלאל, אלק, אליאל,
אליסם, אלמיניאל, אלני, אלניתכאל,
אלעזר, אלעשה, אלפי, אלסיאל, אלפנטום, אלפרט, אמאף,
אמוך, אמיאל, אמיכאל, אמינ'חל, אמינואל, אמליאל, אאשאן,
אמנהר, אפנחיאל, אמניאל, אמצתיאל, אמריאל, אנאוך, אעיאל, אנדצור, אטך, אניף, אנמרי, אנקיו, אסטורו, אסטרימי,
אסימוך, אסכירא, אספסיאל, אסתק, אסתטיאל, אסתיאל,
אסתירוף, אעזיאל, אפיכה, אכניאל, אסרודיטי, אפריאל,
אפרכסי, אפשריאל, אסתיאל, אצדא, אקודו,
אקילאי, אקרבא, אקריאל, אראל, ארביאל, ארנלא, ארדודא,
ארדק, ארונור, ארוש, ארטלידי, ארטמיכטק, ארמאת, ארמוד,
ארמונים, ארמות, ארמיאל, ארטב, ארניאל, ארפדא, ארק,
ארקני, אשבה, אשביר, אשטיב, אשלבא, אשמדע, אשמי,
אשמינדק, אשמעואל, אשפור, אשפר, אשריאל, אשתק, אשתאל,
אתגלא, אתדשו, אתכיאל, אתעי, אתר,

שמות המלאכים ב

באריבא, בבסבאו, בטיאל, בהדרך,
בהחמל, בהניריאל, בואל, בובוכוך, בומדי, בורתיאם, ביואל,
בכסי, בלניאל, בלקיר, במראות, בנריאל, בנש, בעשיאל,
בראות, ברנאל, ברגמי, ברוק, בריתור, ברכיאל, ברכיב,
ברקיאל, ברשסאל, ברתוביאל, בתואר,

שמות המלאכים ג

גאוסר, גבליאל, גכריאל, גדנדל, גדודיאל, גדיאל, גדריאל,
גטחסניאל, גטליאל, גוריאל, גמריאל, גחליאל, געלאן. גררשום, גלנלא, גמתי, געטם, געשיאל, גצקיאל,

שמות המלאכים ד

דאובית, דאינוט, דבאל, דבבאל, דבובאור, דבריאל, דנהיאל, דנונרא, דנריאל, דוכמסאל, דומיאל, דונרניא, דחניאל,
דיאם, דיבקיאל, דינל, דינרא, דידיאל, דידנאור, דידריוך,
דימהן, דימתמר, דינמור, דיקנא, דיראז, דיתרק, דכנסור,
דכריאל, דלניאל, דלנליאל, דלכת, דלקיאל, דלריאל, דמאל,
דמואל, דמולא, דמומיאל, דמימיאל, דמנא, דמנאי, דמשר,
דנהל, דעיהו,
דצנחיא, דרודיאל, דרומיאל, דרמיאל, דשווא,

שמות המלאכים ה

הנדיאב, הדריאל, הדרניאל, הוד, הודהוד, הודיאל, הודיה,
הונמורא, הופניאק, המך, המנכיאל, הניאל, הסעיאל, הסתר,
הצנירלפת, הרמאיאל, הרמור, הרמנע, התניאל, הזתן,

שמות המלאכים ו

ופאטנא, וודנא,

שמות המלאכים ז

זבדיאל, זביטור, זהאל, זאנום, זחזחאל, זכריאל, זלקיאל,
זמבות, זרנרי,

שמות המלאכים ח

חזאל, חנל, חנרא, חדיאל, חזאל, חטסיאל, חיליאל,
חלואל, חליאן, חלילאל, חלסיאל, חלזיאל, חממיאל, חמקיאל,
חניאל, חננאל, חסדיאל, חסטואל, חסיאל, חסניאל, חרהאל,
חריאל, חשנדרגום, חשתד, חתניאל,

שמות המלאכים ט

טהסיאל, טהריאל, טוביאל, טופומום, טמר, טסיאל, טעי,
טריפק, טרססו,

שמות המלאכים י

יאבוך יאבותיאו, יאלאל, יאמטך, יארן, יבניאל, ידואל,
יהאל, יהואל, יוק, יוצש, יוקמיאל, יותנה, יחיאל, יחסי,
יחספת, ייקר, יכמטן, יכפתיני, יכתי, ילדנב, ימומיאל, יע-באל, ירשיאל,
ישעיאל, ישריאל,

שמות המלאכים כ

כביר כדומיאל, כדיאל, כדיר, כאזיבא, כטבראל, כילדה,
כלוביאל, כלמיא, כלנה, כלנמייא, כלסתק, כמעו, כמשי'תל,
כנור, כנטק, כסיל, כפון, כפנייא, כרבא, כרבי, כרבתק,
כרהאל, כרימכא, כריתאל, כרכום, כרם, כרסק, כרקטא, כרתה,

שמות המלאכים ל

לביאל, לנח, להבא, להניאל, להתקוף,
לחסון, לטמיאל, ליבבאל, ליבראל, ליברנך, לינניאל, ללף,
למושי, למיאל, לפום, לתסרפאל,

שמות המלאכים מ

מגדיאל, מאות, מארינום, מארית, מבום, מדניאל, מהריאל, מואל,
מוכאל, מוכתיאל, מום, מוראל, מושיאל, מותאר, מחשין,מטטרון,
מיאל, מיכאל, מינאל, מכחיכאל, מכסאבו, מכסיאל, מלנדם, מלכיאל,
מלכיה, מלמיאל, מלתחיאל, מנהאל, מנהראל, מנוריאל,
מניתיאל, מנמלך, מסניאל, מסרוד, מסנור, מפניאל, מקסא,
מראות, מרבניאל, מרראל, מריאל, מרמאן, מרמואל, מרמראות,
מרמרין, מרניסאל, מרסום, משריאל, משתוב, מתאל,

שמות המלאכים נ

נבימאל, נבריאל, נהיאל, נהריאל, נודנייא, נוהריאל,
נוריאל, נחליאל, נחמיאל, נספיאל, ניממום, נינחיא,
נימליאל, נכבריאל, נכמרא, נמדיאל, נסבאאל, נענה, נפלי,
נפפמיות, נשחיאל, נקריאל, נרהאל, נרומיאל, נרנתק, נאיאל,
נאל,

שמות המלאכים ס

סאביאל, סביבאל, סבלה,
סדריאל, סדרכין, סוסיאל, סחאל, סחרורא, סטאל, סטרטו,
סיכברדום, סיקמה, סכאור, סכסיאל, סכתבאו, סלאואל, סלבידם, סלחיאל,
סמיכאל, סמכיאל, סמכיה, סמניאל, סניאל, ספום, ספיפיאל,
ספניב, ספריאל, סרוגיאל, סרורא, סרך, סרפיאל, סתריאל,
סבדיאל, עבר, עניאל, עדמק, עדנניאל, עחיאל, עזזיאל,

שמות המלאכים ע

עזי, עזמאל, עזריאל, עלזיאל, עלי, עמיאל, עמניאל,
ענבאל, עעיאל, ענשאל, עקב,
עקהיאל, עקריאל,

שמות המלאכים פ

פאאור, פנריאל, פדהאל, פדיתיאל, פסואל, פובון, פוכבום,
פורטניאל, פטכיא, פטרוסי, פיאל, פיתפרא, פכהור, פניאל,
פנימור, פסיכסוך, פסכיאל, פסכר, פכוץ. פססיאל, פסתמר,
פסאל, פסתש, פצאל, פצציאל, פראל, פרדיאל, פרואל, פרוב,
פרוטיאל, פרוכה, פרוסיאל, פרוץ, פרזירום, פרחנאל, פריאל,
פריאן, פריביאל, פריכיהו, פרנום, פרנינאל, פרנין,
פרסומק, פרסיאל, פרעתוף, פתואל, פתוניאל, פתחיאל, פתחיה,

שמות המלאכים צ

צבביאל, צביאל, צביודע, צבעקב-אסנב, צנריאל, צדק, צדקי,
צדקיאל, צחיאל, ציאל, צמיאל, צעקמיה, צסיקואל, צסליאל,
צסתף, צרמיאל, צרציאל,

שמות המלאכים ק

קדמיאל, קדשיאל, קודשיאל, קומיאל, קונאקריאל, קוף,
קחניאל, קטחנאל, קטיביא, קטיפור קיטר קליליאל קלעיאל
קמוניאל, קנאל, קנומיאל, קנז, קניאל, קסטסדיאל, קסמיאל,
קצסיאל, קרבא, קרוכנם, קרומיאל, קרתידן, קרסטום,
קשתיאל,

שמות המלאכים ר

ראלכה, רבאל, רבניא, רבעיאל, רבצאל, רנביאל, רדקיאל,
רדריאל, רהסיאל, רומאסי, רזיאל, רחביא, רחביאל, רחנל,
ריסיפים, רכילאל, רלביאל, רמנדל, רמיאל, רנזיאל, רנחיאל,
רססות, רסדיאל, רפדיאל, רפסיאל, רציאל, רקהתי,

שמות המלאכים ש

שאואל, שבכיריא, שבקיאל, שדריאל, שדרליאל, שווא, שטכדק,
שוסריאל, שיראיום, שכתתתך, שכניאל, שלהבין, שלמיאל, שלקיאל, שמאיאל, שמיאל, שמיהוד, שמשיאל, שעיסיאל, שעסיאל, שעפיאל, שפטיאל, שריאל,
ששמע, שתקיאל,

שמות המלאכים ת

תאנישק, תבניאל, תבל, תנמליאל, תנריאל, תדהדיאל, תהזריאל, תוב, תוקפיאל, תוקסירם, תיאמיאל,
תינרה, תילה, תימונו, תימנהרק, תירום, תירלי, תכורכס,
תכת, תלבעף, תלניאל, תלהבם, תליאל, תמכיאל, תמעאל,
תמפניה, תנימזאל, תעזמא, תענבק, תקו,
תרנח, תרואור, תרוחון, תרורנר, תרטם, תרכיאל,
תרמיאל, תרסוניאל, תרקויה, תתבאל, תתקהה,

מתוך ויקיפדיה,